Bezpieczeństwo Portów Lotniczych i Morskich 2023

Rejestracja elektroniczna

Pola zaznaczone ( * ) są wymagane

  Dane uczestnika  

Proszę wpisać swoje imię.
Please type your full name.
Proszę podać stopień / tytuł naukowy
Proszę podać stopień / tytuł naukowy
Proszę wpisać reprezentowaną instytucję.
Proszę wpisać reprezentowaną instytucję.
Nieprawidłowe dane
Please type your full name.
Niepoprawny adres e-mail.

  Dane niezbędne do wystawienia przepustek  

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

  Forma udziału w konferencji  

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

  Dane niezbędne do wystawienia faktury  

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

  Zgody  

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl lub pod numerem telefonu: 261 517 474.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w uczestnictwa w konferencji naukowej pn. „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich” oraz w celu podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych w związku z jej realizacją. W przypadku wyrażenia zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku, będzie on wykorzystany w celu publikacji zdjęć lub filmów z konferencji na stronie Uczelni, stronie konferencji, powiązanych portalach społecznościowych czy innych materiałach udostępnionych w związku z konferencją.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c). Zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na konferencję jest przesłanie zgłoszenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną ujawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Pani danych osobowych w postaci imienia nazwiska (tytułu/stopnia) i wizerunku będą osoby odwiedzające stronę internetową Uczelni, stronę konferencji, powiązane portale społecznościowe i inne osoby mające dostęp do materiałów udostępnionych w związku z organizacją konferencji.  
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do uczestnictwa w konferencji oraz podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych w związku z jej realizacją, a także przez okres zabezpieczenia roszczeń. Dane osobowe podane w celu wystawienia przepustki będą przetwarzane przez okres jej ważności, a następnie przez okres wskazany obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury przetwarzane będą przez okres niezbędny do wystawienia faktury a następnie przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe w postaci wizerunku będą do czasu cofnięcia zgody.
 7. Podanie danych osobowych (poza danymi niezbędnymi do wystawienia przepustki i faktury) jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wzięcia udziału w konferencji. Podanie danych osobowych na potrzeby wystawienia przepustki oraz faktury jest obowiązkowe. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wyklucza możliwość uczestnictwa w konferencji. Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna i jej niewyrażenie nie ma wpływu na uczestnictwo w konferencji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.